truyền đạo Miền Trung

Các Thánh Thất ở Nam Bình Định thống thuộc Cơ Quan Truyền Giáo Trung Bắc Bộ (1946-1954)

Các Thánh Thất ở Nam Bình Định thống thuộc Cơ Quan Truyền Giáo Trung Bắc Bộ (1946-1954)

Trong khoảng thới gian từ 1942-1944, ĐT/HT vào lánh nạn Pháp khủng bố ở T Đại Thanh (GV). Nhờ làm công tác liên lạc, Ngài kết thân được với các vị HĐ/QN như GS Trần Công Ban, Thanh Long, Bạch Hổ, THoanh… và biết rõ được công cuộc truyền đạo qui mô ở Quảng Nam,(…)

Xây dựng Thánh Thất Tăng Long và các Thánh Thất khác (1938-1940)

Xây dựng Thánh Thất Tăng Long và các Thánh Thất khác (1938-1940)

Số người nhập Đạo ngày càng đông, ngôi Thánh Thất tạm đơn sơ ở nhà ông Ph Bồi không đủ sức dung chứa, nên ngày 15/2/Đ Sửu (1937), Ban Cai Quản cho dựng thêm một vỏ cua phía trước, nhưng chính quyền địa phương đến ách lại không cho.