Sự xuất hiện tôn giáo Cao Đài tại Việt Nam

Đã lâu rồi, có lẽ chư quí vị cũng từng nghe nói đến mấy chữ “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ” Vậy nay, nhân dịp nầy, tôi xin giải đại lược về ý nghĩa, lịch sử và tôn chỉ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.