Nền văn hoá Việt Nam và Cao Đài tinh nhất

(Bài thuyết đạo của Ngài Thừa Sử Quân Hồ Tân Sinh tại Trung Tâm Văn Hoá Qui Nhơn,  năm Canh Tuất – 1970).