Tỉnh Bình Thuận – Họ đạo Trung Đắc (1963)

Tỉnh Bình Thuận – Họ đạo Trung Đắc (1963)

Từ năm Nhâm Dần (1962), bổn đạo Quảng Nam, Quảng Tín (cũ), Quảng Ngãi hưởng ứng chính sách Dinh Điền của Chính phủ Miền Nam, nên đã vào Miền Nam để lập nghiệp.

I- Quá trình hình thành Họ Đạo:

Từ năm Nhâm Dần (1962), bổn đạo Quảng Nam, Quảng Tín (cũ), Quảng Ngãi hưởng ứng chính sách Dinh Điền của Chính phủ Miền Nam, nên đã vào Miền Nam để lập nghiệp. Họ tập trung thành khu Giáo dân Bình Tuy (Võ Đắt và Mê Pu) va xây dựng ngôi nhà Thánh để có nơi tín ngưỡng vào năm 1962.

Lúc đầu chỉ có 3, 4 gia đình đứng ra xây dựng Thiên Bàn bằng cây lá tại xã Mê Pu (như ông Nguyễn Văn Thơ, Nguyễnn Công Triều, Nguyễn Định…). Sau đó bị cháy, họ mới dồn về xã Võ Đắt (huyện Hoài Đức, tỉnh Bình Tuy) để cùng xây dựng với nhóm đạo ở đây (cũng đã thành lập TB) gồm các ông Huỳnh Chu, Trần Chỉnh, Lê Vinh Cơ…,bổn đạo mới xin Hội Thánh lập Thánh Thất Trung Đắc (1963), lợp ngói, có cả nhà Báo Ân và Hội Trường Thánh Thất rộng rãi, đồng thời cử cụ Quyền Giáo Hữu Ng Đh Hoành làm Đầu Tỉnh Đạo trực thuộc Họ Đạo Nam Phần. Tiếp theo sau đó, năm 1968, Hội Thánh thành lập Tỉnh Đạo Bình Tuy, V/P đặt tại Thánh Thất Trung Đắc và cử cụ Quyền Giáo Hữu Ng Đh Hoành kiêm nhiệm Đầu Tỉnh Đạo.

Năm 1969, TĐ xây dựng trường Tư Thục Tiểu Học Hưng Đạo trong khuôn viên Thánh Thất Trung Đắc để cho con em nhà đạo có nơi học hành, thi cử.

Năm 1975, giải phóng Miền Nam, TĐ/BT bị giải thể theo sự sáp nhập của tỉnh Bình Tuy. Năm 1982, cơ sở Thánh Thất Trung Đắc bị Nhà Nước quản lý và ông Đầu Họ Đạo Huấn đi khỏi Thánh Thất.

Năm 1984, phái đoàn Họ Đạo và TĐ/ĐN viếng thăm bổn đạo và vận động tái lập HĐ/Trung Đắc. Sau đó, cử ĐHĐ và BCQ nhưng mượn VP Xã Đạo Võ Đắt làm nơi tín ngưỡng cho bổn đạo trong Thánh Thất. Từ đó, TT Trung Đắc trực thuộc Tỉnh Đạo Đồng Nai ở Suối Nghệ (sau là Nghĩa Thành).

Đến ngày 06/12/Bính Tý (đầu năm 1997) cơ sở Thánh Thất Trung Đắc được Nhà Nước trả lại và Họ Đạo sửa sang để tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh ra mắt Chính quyền vào ngày 03/11/1997. Mãi đến nay, Thánh Thất vẫn giữ nguyên với các cơ sở đã có và bổn đạo sinh hoạt bình thường như xưa.

II- Tình hình sinh hoạt hiện nay:

1) Quí vị Đầu Họ Đạo:

– QGH Ngọc Hoành Thanh (Ng Đh Hoành): 1963-1966
– HT Nguyễn Huấn (Sau chyển qua LS ph.Thái): 1966-1973
– LS Thượng Minh Thanh (Bùi Quang Minh): 1973-1975
– LS Thái Huấn Thanh (Nguyễn Huấn): 1975-1987
– LS Ngọc Triền Thanh (Ng B Triền)[Gián đoạn]: 1990-1997
– LS Thượng Thơ Thanh (Nguyễn Văn Thơ): 1997-nay.

2) Xã Đạo – Tín đồ:

– Hiện nay Họ Đạo Trung Đắc có: 5 XĐ với khoảng gần 600 tín đồ
– Phạm vi sinh hoạt: Các Xã của huyện Đức Linh và Tánh Linh (2 huyện: 11 xã), tỉnh Bình Thuận.

3) Địa chỉ liên lạc:

– Thôn 5, Thị Trấn Đức Tài, Đức Linh, BT – ĐT: 062.883.950.

Thánh Thất Trung Đắc (Bình Thuận) xây cất năm 1963

Thánh Thất Trung Đắc (Bình Thuận) xây cất năm 1963

Leave a Reply