Tỉnh đạo Bà Rịa – Vũng Tàu – Tịnh Thất Thanh Châu

Tỉnh đạo Bà Rịa – Vũng Tàu – Tịnh Thất Thanh Châu

Đây là Văn Phòng Ban Điều hành khai hoang lập ấp và Văn Phòng Tỉnh Đạo Phước Tuy trước kia, thành lập từ năm 1973 khi Khu khẩn hoang Suối Nghệ hình thành.

TỊNH THẤT THANH CHÂU (1973)

Đây là Văn Phòng Ban Điều hành khai hoang lập ấp và Văn Phòng Tỉnh Đạo Phước Tuy trước kia, thành lập từ năm 1973 khi Khu khẩn hoang Suối Nghệ hình thành, để lãnh đạo cả 4 Thánh Thất: Trung Nghĩa, Trung Nam, Tunrg Tín và Trung Chiêu, do Giáo Sĩ Bạch Hổ Trần Quan Châu lãnh đạo. Sau năm 1975, tỉnh Phước Tuy sáp nhập với tỉnh Biên Hoà, Long Khánh thành tỉnh Đồng Nai. Hội Thánh cử Sĩ Tải Hồ Thanh Đạm (trước là Đầu Phòng Văn Tỉnh Đạo) làm Đầu Tỉnh Đạo (Năm 1985 Sĩ Tải Hồ Thanh Đạm đựơc Hội Thánh chuyển qua CTĐ thành Giáo Hữu Thượng Đạm Thanh).

Đến năm ĐĐ.64 (1989) cụ Giáo Hữu Đạm được Hội Thánh điều về nghỉ dưỡng bệnh tại Hội Thánh và cử cụ Lễ Sanh Thựơng Dũng Thanh (Nguyễn Dũng) làm Đầu Tỉnh Đạo Đồng Nai. Liền sau đó, cụ Dũng được Hội Thánh cầu phong Giáo Hữu. Năm 1991, Tỉnh Đạo Đồng Nai được gọi là Tỉnh Đạo Bà Rịa – Vũng Tàu (theo sự tách nhập các tỉnh của Nhà Nước).

Nhưng rồi, đến cuối năm Bính Tý (1996), sau Đại Hội Nhơn Sanh của Hội Thánh thì cấp Tỉnh Đạo bị giải thể (theo Đạo Qui), Nhà Nứơc ban Pháp Nhân, GH Thựơng Dũng Thanh được cử làm CQ/CQPT/HT và cử LS Thượng Xuân Thanh (Bùi Văn Xuân) Đầu Họ Đạo Trung Nghĩa kiêm nhịêm CSĐD/HT tại tỉnh BR-VT. Cơ sở Tỉnh Đạo Đồng Nai bây giờ được Hội Thánh thành lập Tịnh Thất Thanh Châu (1997) và cụ Bùi Văn Xuân (sẽ được cầu phong Giáo Hữu ) cũng được cử làm Tịnh chủ, lo phần tu châu. Bên cạnh có Ban P Thiện lo phần vật chất: Quản lý vườn TĐ rộng 2,4 ha (nửa trồng cây lâu năm, nửa trồng cây ngắn ngày), 3 sào ruộng và 7 ha Nghĩa trang (mương Thuỷ lợi chiếm hết 1,2 ha còn lại sẽ được qui hoạch).

  • Địa chỉ: Đường số 6, Nghĩa Thành, CĐ, BR-VT.
Tịnh Thất Thanh Châu (BR-VT) tái thiết 1990, thành lập 1997.

Tịnh Thất Thanh Châu (BR-VT) tái thiết 1990, thành lập 1997.

Leave a Reply