Tỉnh đạo Phú Yên – Thánh đường Tuy Hòa 1960

Tỉnh đạo Phú Yên – Thánh đường Tuy Hòa 1960

Đây là Văn Phòng Tỉnh Đạo Phú Yên được thành lập từ năm 1960. Trước kia, từ năm 1946, Văn Phòng Tỉnh Đạo được đặt ở Thánh Thất Minh Trung, sau vì bất tiện phải dời về chỗ mới.

Từ khi Trung Hưng Bửu Tòa được thành lập ở Đà Nẵng thì Văn Phòng Tỉnh Đạo Phú Yên cũng được dời về Thành phố (Số 18/6,đường Ng Thái Học, Tuy Hòa)

Trước đó, tại Thánh Thất Minh Trung đã thành lập Tu Xá Phú Yên (1959) và tại Thánh Đường cũng có trường Tiểu Học Hưng Đạo (1967).

Hiện nay số tín đồ về tín ngưỡng ở đây còn khoảng 100 người. Hầu hết các TT đều không có ĐHĐ, BCQ và BTS. Họ Đạo chỉ có 1 Ban Quản Thất trông nom Thánh Thất thôi.

Trong đàn cơ tại TT Trg An ngày 1/11/ĐĐ.22 (1947), Ơn Trên đa điểm danh TĐ/PY như sau:

Phú Tỉnh Đạo còn trông cậy sức
Biết là ai đạo đức nên danh
Lo toan nung nấu chí tình
Một mai nâng đỡ em anh một nhà.

Tại đàn cơ ngày 3/7/ĐĐ.30 (1955), ở TT Từ Quang, Ơn Trên lại kêu gọi:

Phú Yên xưa một lòng chung sức
Sức chung rồi tích cực chung tâm
Pháp mầu trị đạo chung cầm
Ngọn cờ duy nhất những năm vẫn nguyền.

Ơn Trên còn nhắn nhủ một cách tha thiết trong đàn cơ tại TT Kim Quang Minh Đài ngày 10/12/ĐĐ.30 (1955) như sau đây:

Tỉnh Phú Yên làm sao tiến bước
Để kịp thời đưa rước nhơn sanh
Ma ha nước mát Thầy dành
Ban quyền trao pháp trường sanh nhiệm mầu.

Đàn cơ tại THBT, 24/12/ĐĐ.30 (1955), Ơn Trên có lời kêu gọi:

Phú Yên dốc chí tình tu học
Học cho rành chân tóc kẽ răng
Học câu bác ái công bằng
Cùng nhau đem hết tài năng giúp Thầy.

Trong đàn cơ ngày 19/01/ĐĐ.32 (1957) tại THBT, Ơn Trên lại có lời tha thiết:

Phú Yên tỉnh trăng thu mây án
Đạo đồ nên rán rán tu thân
Phượng hoàng nhỏ giọt hồng ân
Giải tan nghiệp thức trược trần tiêu ma.

Đàn cơ tại Phú Yên, năm ĐĐ.32 (1957) Thầy lại dạy bằng văn xuôi:

Tư đây Phú Yên Thầy ban cho Thiên An sứ mạng cầm giềng mối mà sửa đương quyền hành theo đẳng đệ lơn nhỏ nghe. Trên lấy lòng thương yêu mà dạy, dưới lấy dạ kỉnh tín ở với trên. Các ĐH được phân quyền thì làm sao trong Họ không yêu mến. Đói được cơm, đau được thuốc, nghèo cùng khổ, đói cùng no, tai nạn chung lo, buồn vui an ủi nhắc nhở lòng tu, tâm hạnhân cần quyền pháp giới qui đứng đắn, đóng góp công phu công quả vào tổ chức cứu đời, mở đạo mà giải thoát lấy tiền khiên. Các HĐ hợp nhau cùng Chức Sắc các tỉnh mà đặt mối liên quan lo thi hành sứ mạng…

Thánh Đường Tuy Hoà (Phú Yên) xây cất năm 1960.

Thánh Đường Tuy Hoà (Phú Yên) xây cất năm 1960.

Leave a Reply