Tỉnh Khánh Hòa – Cơ sở đạo Nha Trang (1990)

Tỉnh Khánh Hòa – Cơ sở đạo Nha Trang (1990)

Khởi đầu là một số ít bổn đạo của Thánh Thất Liên Thành (Nha Trang). Ngày 8/4/Â Mùi (1955), khánh thành Thánh Thất Liên Thành và thành lập Tỉnh Đạo Khánh Hoà thuộc Cơ Quan Truyền Gíao, đặt V/P tại đây.

Từ khi Ngài Thượng Chánh Phối Sư Nguyễn Chơn Khai qui Tiên (19/5/ĐĐ.30) thì Thánh Thất Liên Thành trở lại sinh hoạt với Cầu Kho (Tam Quan).

Đến khoảng năm 1970, một số đông bổn đạo của Thánh Thất Châu Long Đài (Tam Quan, Bình Định) tản cư ở đây, thì TT Liên Thành xem như sinh hoạt vơi Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài ở Đà Nẵng.

Năm 1975, số bổn đạo gốc Châu Long Đài về quê và đi nơi khác thì Thánh Thất Liên Thành trở lại sinh hoạt với HTTƯTQ.

Sau đó thì một số đạo hữu ở Bình Định, Phú Yên vào sinh sống ở Nha Trang ngày càng phát triển. Họ đã qui tụ và thành lập Cơ Sở Đạo Nha Trang, mượn tư gia của ông Trương Văn Hoà (thường gọi là Chín Nở) ở gần ga xe lửa Nha Trang để làm nới tín ngưỡng.

Năm 1990, Hội Thánh cầu phong Lễ Sanh cho ông Trương Văn Hoà (là Thượng Hoà Thanh) và đến nay ông phụ trách Cơ Sở Đạo Nha Trang. Tuy chưa tạo dựng được Nhà Thánh nhưng bổn đạo nơi đây từ đó đến nay sinh hoạt như một Tiểu Thánh Thất.

Bổn đạo Nha Trang đã mua được một lô đất 500 m2 tại Đồng Đế (Nha Trang) nhưng chưa được phép xây dựng Thánh Thất vì còn nhiều trở ngại về thủ tục.

Hiện nay, Cơ Sở Đạo Nha Trang có khoảng trên 200 đạo hữu và các ban ngành có gần đủ nhân lực để thành lập một Thánh Thất.

Địa chỉ liên lạc: 13/11- Khu máy nước, phường Phước Tân Nha Trang – ĐT : 058.872.311.

Thánh giáo điểm danh:

1- Đàn tại TT Từ Quang, 03/7/ĐĐ.30 (1955):

Khánh Hoà biết tôn thờ chánh pháp
Thảy các con phải góp ý tình
Khêu đèn bác ái quang minh
Đưa người thoát tục, đưa mình thành công.

2- Đàn tại THBT, 20/01/ĐĐ.32 (1957):

Khánh Hoà đã ngã sa chưa tỉnh
Việc thực hành nhờ lịnh trên cho
Lão sư tiếp điển đưa đò
Đò tiên tới bến mau lo bộ hành.

Cơ Sở Đạo Nha Trang (Khánh Hoà) năm 1990.

Cơ Sở Đạo Nha Trang (Khánh Hoà) năm 1990.

Leave a Reply