Tỉnh Thanh Hóa – Cơ sở Đạo Thanh Hóa (1994)

Tỉnh Thanh Hóa – Cơ sở Đạo Thanh Hóa (1994)

Người đầu tiên ở Thanh Hoá vào Đạo Cao Đài là ông Nguyễn Hữu Văn (tức ông Thuý), ở làng Đại Bái, xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá.Ông văn vào Quế Sơn (QN) gặp ĐCĐ và nhập môn tại TT Trung Kiên vào năm G Tuất (1994). Khi trở về lại quê nhà, ông Văn đã đem mối Đạo mới truyền cho rất nhiều người và họ đã vào THBT ở ĐN để nhập môn ĐCĐ tại HTTG.

Thế rồi, HT đã cho nhà ông Ng Hữu Văn thờ Thầy (Thiên Nhãn), tuy sau đó chính quyền chưa cho phép tập trung bổn đạo tại một địa điểm công cộng.

Bổn đạo ở Thanh Hoá hiện có khoảng 100 người, đang chờ thiết lập một Cơ Sở Đạo chung để tu học, lễ bái.

Leave a Reply