Tỉnh Lâm Đồng – Họ đạo Trung Dương (1990)

Trong số đồng bào ra đi có cả bổn đạo CĐ ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên. Họ đã dừng chân nơi vùng cao nguyên có khí hậu dễ chịu của xứ lạnh nầy.