Tỉnh Nghệ An – Cơ sở Đạo Nghệ An (1990)

Bà Lê Thị Lâm và chồng là Nguyễn Quang Trung có người thân sinh sống tại Bình Định là ông Lê Quang Sáng đã nhập môn Cao Đài hướng dẫn.